Jeugdbescherming

HOME  |  Kies uw dorp  |  Jeugdbescherming

Jeugdbescherming

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Alleen wanneer de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind of de jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

De rechter kan drie jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen:

  • een ondertoezichtstelling (OTS) (komt veruit het meest voor);
  • ontzetting uit de ouderlijke macht;
  • ontheffing uit de ouderlijke macht.

De gemeente is per 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Deze wordt uitgevoerd door SAVE-teams.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als een consulent van het Sociaal dorpsteam vragen of zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan het zogenoemde SAVEteam ingeschakeld worden voor advies. Binnen SAVE werken de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland en Bureau Jeugdzorg Utrecht samen. Ook wordt er nauw samengewerkt met de Eigen Kracht Centrale. SAVE staat voor SAmenwerken aan VEiligheid.

De werkwijze van SAVE is gericht op oplossingsgericht samenwerken in de buurt. Daarom werkt een SAVEteam nauw samen met het Sociaal dorpsteam. Zo wordt sneller en beter gereageerd, wanneer de veiligheid van een kind wordt bedreigd of wanneer een kind het criminele pad op gaat. Een SAVE- medewerker kan ook mee gaan naar een gezin om aan te geven wat de bodemeisen van veiligheid in de specifieke gezinssituatie zijn en hoe de veiligheid kan worden geborgd zonder dat het hoeft te komen tot het opleggen van een maatregel. Een SAVEteam neemt een casus niet over, maar het sluit aan bij het Sociaal dorpsteam. Daardoor blijft de regie en besluitvorming bij de jeugdige, het gezin en het netwerk liggen. Een SAVEteam doet wat nodig is, met zo min mogelijk professionals. Het team doet wat werkt, vanuit professionele ruimte met zo licht mogelijke hulp. Doordat de jeugdbescherming efficiënter wordt uitgevoerd zijn er minder professionals nodig en wordt de zorg overzichtelijker en beter voor het gezin. Een SAVEteam biedt ondersteuning op maat: nooit zwaarder, langer of intensiever dan nodig is.

Het SAVE team of de huisarts geeft een indicatie af. Daarin staat welke vorm van zorg de jongere nodig heeft. Is de indicatie Jeugdzorg Plus? Dan moet een gedragswetenschapper een instemmingsverklaring afgeven. De kinderrechter beslist of de jongere een 'machtiging gesloten jeugdzorg' krijgt. Hiermee kan de jongere gedwongen worden opgenomen in een instelling voor Jeugdzorg Plus.

Top
Feedback?