De gemeente heeft haar beleidsnota ‘Samen Vooruit’ geschreven met als doel actueel minimabeleid te ontwikkelen dat inwoners ondersteunt in hun financiële stabiliteit. In de beleidsnota staat wat er allemaal al gedaan wordt en wat de gemeente van plan is te gaan doen. Het vernieuwde minimabeleid sluit aan op het uitvoeringsprogramma van de gemeenteraad ‘Groen en Duurzaam Doen!’, waarin men streeft naar een beweging van integrale ondersteuning. Dit beleidsplan is daar onderdeel van en sluit aan op de huidige realiteit, de regionale ambities op het gebied van werk en inkomen. Ook biedt de beleidsnota flexibiliteit voor de toekomst en draagt bij aan de bestaanszekerheid van inwoners. Het college heeft de beleidsnota voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd.

Onderzoek met hulp van onze inwoners

Om informatie te verzamelen voor de nieuwe beleidsnota heeft een onafhankelijk adviesbureau voor de gemeente onderzoek gedaan naar de bekendheid, toegankelijkheid, het aanbod en het effect van haar minimaregelingen. Inwoners die rondkomen van een laag inkomen, professionals en vrijwilligers zijn hiervoor geïnterviewd.

Resultaten van het onderzoek

Resultaat van het onderzoek is dat het huidige aanbod van minimaregelingen en de hulpverlening daaromheen over het algemeen goed werkt en passend is. Bovendien geeft het onderzoek geen aanleiding de inkomensgrenzen voor het aanvragen van regelingen aan te passen. De bekendheid van regelingen blijft een aandachtspunt en de toegankelijkheid is een uitdaging, omdat inwoners signaleren dat het vaak ingewikkeld is om regelingen aan te vragen. Dat aanvragen bij veel verschillende organisaties van gemeente tot Rijk en Belastingdienst gedaan moeten worden maakt het er niet gemakkelijker op. Het effect van minimaregelingen is dat er extra financiële ruimte is, waardoor geldstress afneemt maar bijkomende effecten van een beroep op minimaregelingen zijn: een gevoel van afhankelijkheid, onkunde en schaamte.

De financiële inlopen Grip op Geld in de gemeente worden als zeer waardevol ervaren. Inwoners voelen zich gezien en gehoord en krijgen direct deskundige hulp bij het aanvragen van regelingen.

Vertrouwen staat voorop

Wethouder Boonzaaijer is blij met de nieuwe beleidsnota voor het minimabeleid: ,,Vertrouwen in onze inwoners staat altijd voorop en we kijken naar wat de inwoner nodig heeft. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden doen we wat we kunnen, we stellen ons flexibel op en met behulp van maatwerk maken het mogelijk om in te spelen op de actuele economische en persoonlijke omstandigheden. We gaan uit van het verhaal van de inwoner en niet de regels. Dit doen we niet alleen, maar samen met professionals en vele vrijwilligers. Ik heb veel waardering voor hun dagelijkse inzet en betrokkenheid om inwoners verder te helpen."

Voor wie is er minimabeleid

De meeste regelingen zijn toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Dit inkomen kan een (AOW-) uitkering zijn of uit werk worden verkregen. Enkele regelingen zijn tot een iets hoger inkomensniveau toegankelijk.

Wat verandert er?

  • De participatieregeling wordt jaarlijks opgehoogd met een inflatiecorrectie. Het bedrag is nu verhoogd tot €225 per jaar voor een volwassene en €140 per jaar voor een kind
  • We maken maatwerk mogelijk en gaan daarmee dereguleren. Maatwerk geeft flexibiliteit om inwoners in uitzonderlijke situaties te ondersteunen wanneer andere minimaregelingen niet voldoen of niet passen bij een persoonlijke situatie. Hiermee voorkomen we dat een inwoner in financiële of maatschappelijke problemen komt
  • Er komt een Kindpakket. We werken hiervoor onder andere samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Babyspullen en Stichting Burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen blijven doen
  • We richten Menstruatie Uitgiftepunten in waar vrouwen met een laag inkomen gratis menstruatieproducten kunnen krijgen om afwezigheid bij sport, op school of werk te voorkomen
  • We sluiten aan bij de Nederlandse Schuldhulproute om invulling te geven aan een (digitaal) loket voor inwoners die op zoek zijn naar hulp bij (beginnende) schulden

Wat blijft hetzelfde?

Alle overige regelingen blijven bestaan en de samenwerking met heel veel ondersteunende organisaties in de gemeente blijft ook. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Ik waardeer hoeveel organisaties zich in onze dorpen inzetten om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, de diaconieën, de Eurowinkel, Humanitas, Schuldhulpmaatje en Sociaal Raadslieden." Wat ook blijft is de gewaardeerde inloop Grip op Geld in Doorn, Driebergen en Amerongen.

Wanneer gaat het nieuwe beleid in?

Zodra de gemeenteraad besloten heeft over de kaders uit de beleidsnota en de nieuwe verordening maatschappelijke participatie (minima) 2024 en deze is gepubliceerd, kunnen inwoners een beroep doen op de minimaregelingen via het nieuwe beleid. Hierover zal via diverse kanalen worden gecommuniceerd.

Inloopspreekuren Grip op Geld

  • Amerongen: dinsdag 14.00 – 16.00 uur, bibliotheek Allemanswaard 51
  • Doorn: 10.00 – 12.00 uur, Cultuurhuis, kerkplein 2
  • Driebergen-Rijsenburg: 10.00 – 11.30 uur, bibliotheek, Hoofdstraat 164