In 2018 startte de gemeente Utrechtse Heuvelrug de pilot Kinderen met een plus. Een pilot die is uitgevoerd door Kinderopvangorganisatie SKDD in samenwerking met jeugdzorgaanbieder Youké. Deze pilot is gestart omdat de pedagogisch medewerkers te maken kregen met toenemende gedragsmatige problematiek. In de pilot zijn technieken aangeleerd voor observatie-, gespreksvaardigheden en groepsdynamiek.

Met succesvol resultaat. De kwaliteit van het vroeg voorschoolse educatie is versterkt en kinderen met gedragsmatige problematiek belanden niet meer in de jeugdzorg. De pedagogisch medewerkers zijn beter toegerust om zelf gedragsproblematiek op te vangen. De inzet van de jeugdhulpverlener is als onderdeel van het vroeg voorschoolse aanbod niet langer meer nodig.

Om de resultaten van de pilot Kinderen met een Plus duurzaam vast te houden is besloten de aanbieders van vroeg voorschoolse educatie te blijven ondersteunen in deze ontwikkeling. Aanbieders kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente. Wat ruimte biedt voor pedagogische begeleiding van medewerkers. Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers hiermee ruimte om te werken aan het verder ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van groepsdynamiek, observatie- en gesprekstechnieken.

Wethouder Chantal Broekhuis:  “Dankzij de pilot Kinderen met een plus wordt het aanbod vroeg voorschoolse educatie kwalitatief versterkt. Dit draagt bij aan de kansengelijkheid van kinderen en voorkomt jeugdzorg in een vroegtijdig stadium. Ook ondersteunen wij de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers in belang van een leven lang leren.”