De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug streeft ernaar om het welzijn en de zelfstandigheid van onze inwoners te versterken en te behouden. We voeren daarbij in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug taken uit vanuit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Bij deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens van (kinderen van) inwoners die zich bij ons hebben aangemeld met een vraag. Daarnaast zijn we ook werkgever. Ook van onze medewerkers en andere personen die voor ons werkzaam zijn worden persoonsgegevens verwerkt. Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens van de bezoekers van onze website.

Met die persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We verwerken én beveiligen ze met de grootste zorg. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dat doen. Ook geven we aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een stukje informatie over een persoon. Met één of meerdere van deze stukjes kan iemand direct of indirect worden geïdentificeerd. U kunt hierbij denken aan naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en contactgegevens. Maar ook gegevens waar u minder snel aan denkt zijn persoonsgegevens. Zoals een IP-adres, bankrekeningnummer, BSN, financiële gegevens, sollicitatiegegevens en gegevens over gedrag & functioneren. In sommige gevallen verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het doel waarvoor het noodzakelijk is dat wij de persoonsgegevens gebruiken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren. Meestal is dat op basis van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet of de Jeugdwet. Taken die wij in opdracht van de gemeente uitvoeren. Ook verwerken we persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers en overeenkomsten die wij hebben met derden. Het kan ook zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben. Voorbeeld hiervan is het voeren van een goede administratie of beveiliging van onze eigendommen.
Soms hebben we toestemming nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken, die toestemming mag ook weer ingetrokken worden. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan. 

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij verschillende doelen:

 • Om de taken in het sociaal domein die wij in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitvoeren goed te kunnen invullen;
 • Om een Plan op maat op te stellen waarin uw vraag of die van uw kind staat beschreven en wordt toegelicht;
 • Om advies aan de gemeente te kunnen geven;
 • Om contact te kunnen onderhouden;
 • Vanuit goed werkgeverschap;
 • Om goed te kunnen vastleggen met welke partijen we samenwerken; 
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te kunnen verbeteren. 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Bepaalde persoonsgegevens delen wij met andere instanties als de wet ons daarom vraagt, als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als daar toestemming voor gegeven is. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over een inwoner of over kinderen van inwoners, zodat wij de gemeente kunnen adviseren over de hulpvraag en de eventuele vervolgstappen. De Belastingdienst en het UWV in het geval van medewerkers. Bijvoorbeeld met betrekking tot loonheffingen en ziekteverzuim. Daarnaast besteden wij in sommige gevallen de verwerking van persoonsgegevens (deels) uit aan een andere partij of instantie. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van deze persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor de loonadministratie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op onze websites gebruiken wij alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken ook cookies van Google Analytics. Dat doen we om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, bijvoorbeeld door het laatste deel van uw IP-adres te maskeren. We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. De instellingen die wij gebruiken zijn terug te lezen in de  ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en beveiligen gegevens goed. Dat doen we onder meer door maatregelen te nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden of verloren gaan. Ook geven we alleen geautoriseerde personen inzage in en toegang tot persoonsgegevens. Onze consulenten hebben op basis van hun functie en beroep zich te houden aan de verplichting tot geheimhouding.

Privacy jeugdhulp

De gemeente past natuurlijk goed op uw gegevens. De zorgaanbieder die de hulp of ondersteuning verleent heeft een contract met de gemeente, want de gemeente betaalt voor de hulp. Maar de gemeente heeft geen inzage in het behandelplan en dus ook geen informatie over wat er aan de hand is.

Een klein administratief team kan in een beveiligd systeem zien dat u of uw kind hulp krijgt. Zij hebben uiteraard een beroepsgeheim. Het kan voorkomen dat uw huisarts graag wil overleggen met het sociaal dorpsteam of de hulpverlener, om u en uw gezin de best passende hulp te bieden. Hiervoor vraagt hij of zij uw toestemming en het liefst bent u of uw kind zelf ook bij zo’n overleg aanwezig.

Welke rechten heeft u?

Wij houden alles graag transparant. Betrokkenen hebben een aantal privacyrechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Deze rechten kunnen ook bij ons uitgeoefend worden. Een verzoek kan ingediend worden om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze verkeerd of onvolledig hebben geregistreerd;
 • Gegevens te verwijderen, voor zover we niet verplicht zijn om ze te bewaren. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als de verwerking op basis van toestemming gebeurt en die toestemming ingetrokken wordt;
 • De verwerking van gegevens te beperken;
 • Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens in behandeling te nemen.

Een verzoek kan alleen schriftelijk gedaan worden via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie. Het is mogelijk dat we u daarbij vragen om u te legitimeren. Als we meer tijd nodig hebben hoort u dat ook binnen vier weken.

Wilt u een klacht indienen?

We doen ons uiterste best om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Heeft u toch een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat we niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of bent u niet tevreden met de reactie op uw vraag om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met:

Sociale Dorpsteams
Postbus 155
3940 AD Doorn

(0343) 56 58 00
info@samenopdeheuvelrug.nl